Entradas populares

Saturday, October 15, 2011

Orinoko kaj Kanajmo


Turismo en Venezuelo
Alberto Solarz

Orinoko kaj Kanajmo

Ĉiufojekiam mi alvenas al la fabela kaj fascina riverego Orinoko, ĝi kaptas kajensorĉas min.

Orinoko,la dua Rivero de Sudameriko laŭ vasteco post Amazona, fluas en sia tuta longotra Venezuelo, malgrandaparte konstituas naturan limon kun Kolombio, kajsimilas al maro je sensala akvo ĉe sia enfluo en la Atklantikan Oceanon.

ElKarakaso oni facile alvenas aviadile al la malnova urbo Ciudad Bolívar (urbo Bolivar), iama ĉefurbo de Venezuelo, kaj starantaborde de Orinoko. Ĉi tie la riverego “nur” larĝas 850 metrojn, pro kio la urbonomiĝis Angostura (riverkolo). Eksterla urbo trovitas la sola ponto kiu kunigas la du bordojn, aliloke alireblajnnur per pramoj. En ĉi histoririĉa urbo kunvenis la fama Kongreso kiu decidis lastarigon de la Granda Kolombio,ampleksontan Venezuelon kaj Kolombion, kaj ankaŭ loĝadis la liberiginto SimónBolívar, kiu liberigis el la hispana superregado, en kruelaj bataloj, seshispanligvajn naciojn.

Latermometro indikas meze 40 Celsius-gradojn en la ombro; la varmego estas sufokakaj malseka pro la proksimeco de la “vintro” en Venezuelo. Tamen la turistoj nesenkuraĝiĝas, ĉar la urbo havas aliajn logaĵojn. Ekster la malnova urbocentrostaras bleja novaj kvartaloj, neniam atingataj de la akvoj de la Orinoko kiu ofte ŝvelaskaj altiĝas ĝis 19 metroj kaj inundas la belan promenejon laŭlonge de la bordo.En Ciudad Bolívar aperis en 1818, unua en Venezuelo, la gazeto Correo del Orinoko (Kuriero de Orinoco).En la loka muzeo estas videbla la unua presmaŝino, ankoraŭ en relative bona stato.

Kielevidentes, Ciudad Bolívar estas nedisigebla de la Rivero Orinoko, kiu longas 2460kilometrojn kaj estas plejparte navigebla. En ĝiaj akvoj naĝas la “kajmano deOrinoko”, amerika krokodilo malpli granda ol la afrika. Vedaŭrinde la speciodraste reduktiĝis pro la sovaĝa ekstermado fare de ĉasistoj (celantaj lavaloran felon) kaj “sportistoj”, nun la kajmano de Orinoko estas leĝeprotektatam sed restas nur malmultaj ekzempleroj. En la Rivero ankaŭ vivas lamanato, la pudelo (akva hundo) kaj du specoj de delfinoj de dolía akvo.

Lapasintjarcenta franca verkisto Julio Verne, inter diversaj fantastaj kajprivojaĝaj libroj tradukitaj al preskaŭ ĉiuj modernaj lingvoj, ankau veréis “Lafiera Orinoko”, kvankam li neniam vizitis Venezuelon.

VizitiCiudad Bolívar estas inda aventuro, ĉar tiu urbo estas inkrustita en la regionoGuayana, unu el la plej riĉaj en SudaAmeriko. Troveblas tie multaj riĉaĵoj donacitaj de Naturo al nia lando:diamantoj, oro, fero kaj aliaj valoraj mineraloj en grandiozaj kvantoj. Dumcentoj da jaroj oni kredis jke en tiu teritorio troviĝis la celata Eldorado,kie ĉiuj aĵoj estis faritaj el oro. Vere, tie estas bazita la estonteco de Venezuelo, kiu jam ricevasgrandegajn profitojn el la gigantaj fer- kaj alumini-industrioj kaj el laelekrogenera baraĵo de la torenta rivero Caroní(karoni’). Tiu digo, unu el la plej imponaj en la tuta mondo, nomiĝas GuriRaúl Leoni honore al iama prezidanto de Venezuelo. En tiu regiono ankaŭtroviĝas la “zono de Orinoko”, kies subgrundo entenas pezan nafton ennekalkuleblaj kvantoj.

Mitravivis plian grandan aventuron kiam mi vizitis Canaima-n (Kanajma), unu el la plej grandaj naturaj partkoj en lamondo: ĝi vastas 300.000 hektarojn.

Neekzistas tervojoj en la ĝangalo, tamen la vojaĝo aviadile ĝis la malgrandaflughaveno de Canaima estas tremallonga.

Kiamla aviadilo alteriĝis, meze de la ĝangalo, atendis la turistojn iu veturilosimila al surajda ŝipeto kun malkonfortaj lignaj benkoj. Traktoro trenis lastrangan veturilon sur malbona tervojo meze de la ĝangalo ĝis la fino de lavojaĝo al hoteleto kiu konsistis el malgrandaj vilaoj sur la bordo de la Lago Canaima.Laŭlonge de la tervjo, ambaŭflanke ni nur vidis denson vegetaĵan. Atinginte lahotelon, ni kontemplis ravan naŭtron: akvo ĉiuparte, multe da akvo, granda lagokiu vere ne estas lago sed la rivero Carrao(kar-rao) kiu tie ege vastiĝas kaj poste daŭrigas sian fluon kiel normalarivero. Ĉe la horizonto oni vidas strangajn montojn senpintajn kiu leviĝas kielinsuloj el la ĉirkaŭa ĝangalo. Ili estas la monto Tepuy. Ĉiflanke videblas belegaj kaj ŝaŭmaj akvofaloj, kaj nokteilia bruo faciligas la dormiĝon kvazaŭ dolĉa, agrabla muziko. La geologojasertas ke tiuj montoj estas la plej antikva tero en nia planedo, kun aĝo je dumiliardoj da jaroj, kaj dum tiom da tempo la ventoj eroziadis kaj flatigisiliajn pintojn.

Proksimeal la vilaoj de la hotelo troviĝas indiana vilaĝo de unu el la diversaj etnojkiuj ankoraŭ restas en Amazonio. La loĝejoj estas kabanoj kjun la tradiciategmento el pajlo. La loĝantoj parolas unu el la multaj idiomoj de la regiono,tamen ili jam estas “hispanigitaj”. La indiĝenoj estas pacemaj. Ĉiuj laboraskadre de la turismo aŭ okupiĝas pri la ellaborado de ĉiuespecaj folkloraĵojkiujn la turistoj volonte aĉetas.

Postnia alveno, oni loĝigis nin en la vilaoj ĉe la bordo de la logao, surprizigepuraj kaj neatendite komfortaj, se oni kosdieras la lokon kaj antaŭajnspertojn.

Lapostan tagon ni faris ekskurson per tipa indiana ŝipeto farita el giganta arbatrunko, kun tre primitivaj benkoj kaj impulsata de bezinmotoro. Sekurecocele,la ekskursantoj devis porti naĝringojn. Ni pasigis memorindan tagon: nipiknikis ĉe la riverbordo, trapasis plurajn indianajn vilaĝojn kaj povis admirila nacian floroj de Venezuelo, la orkideon, kiu en pluraj specioj abundekreskas alte su la arboj, ĉi lastajn uzante ne parazite, sed kiel helpilon poratingi la sunlumon.

Flankede la vilaoj en kiuj ni loĝis, troviĝis granda placo kun bone aranĝita kafejoen kiun kunvenis multaj personoj. De tie videblas bela akvofalo kiu gruegas,ĉar la rivero falas el sufiĉe alta monto. Multaj homoj, precipe or-serĉistoj,venas ĉi tien por pasigi kelñkajn tagojn inter “civilizitaj” uloj. Sed venas ankaŭpilotoj kiuj per siaj privataj malgrandaj aviadiloj transportas ekskursantojnkiuj deziras visiti la faman akvofalon SaltoÁngel, kiun la indianos nomas “Kurum meru”. La keskurson oni povas fariankaŭ en tritaga vojaĝo per akva vojo. Pro manko da tempo, ni elektis la aeranekskurson. El la ĉielo ni vidis la grandionzan spektaklon: la rivero falas el972-metra altaĵo, estigante la plej altan katarakton en la mondo. Mi sentisnepriskribeblan impreson. La Tepuy montoj jam ne aspektis izolitaj, sed kiel montaro.Sur ĝi la ventoj blovas konstante kja ne permesas kreskadon de altaj arboj.Lastatempe oni malkovris tie novajn speciojn de lfaŭro kaj faŭno ne konatajnantaŭe.

Laakvofalo Salto Ángel, estas hazardemalkovrita en 1934 fare de Jimmy Angel, usonana aventuristo kiu serĉadisdiamantojn. Pro teknikaj malfacilaĵoj, li devis surterigi kun sia malgrandaavidalo sur la monteto el kiu falas la katarakto, ĉe ĝia bordo. La indianoj detiu regiono jam konis la akvofalon kaj nomis ĝin Kurum meru, sed la mondo konas ĝin kiel Salto Ángel, laŭ la nomo de ĝia hazarda “civilizita” malkvorinto.

Lamalgranda aviadilo statas kiel historia monumento en la lojo de la neeviteblaalteriĝo. Nur unu fojon oni delokis ĝin, okaze de aviadila festo en la urboMaracay, por montri ĝi kiel historian raraĵon.


Fonto: Venezuela Stelo, Oficialaorgano de Venezuela Esperanto-Asocio, numero 55, Decembro 1993, paĝoj 11ª ĝis la13ª.

Friday, October 14, 2011

El Esperanto: El Lenguaje del Hombre


El Esperanto: El Lenguaje del Hombre
Chris R. Warnken


            En esta era moderna de los viajes en jet, el hombre percibe que la Tierra se vuelve cada vez más pequeña. Su concepto de los países extranjeros distantes se ha convertido en el de vecinos próximos. Sus antepasados viajaban meses para ir de un lugar a otro, lo que él hace ahora en pocas horas por avión. Esta población explosiva de la humanidad demanda cada vez más recursos que están dispersos por toda la Tierra en posesión de poderes extranjeros. Esto nos hace aceptar el hecho obvio de nuestra dependencia, del uno sobre el otro. La interdependencia hace que la comunicación sea absolutamente necesaria entre aquellos que poseen y aquellos que necesitan de esos recursos dispersos. Sin embargo, desde los tiempos de la Torre de Babel, o algo similar, el hombre ha desarrollado su comunicación sólo a través de lenguajes locales de tribu o de grupo, ya que esto constituía la extensión de su mundo. En épocas más recientes, él ha descubierto verdaderamente el gran mundo exterior de muchas lenguas. ¿Cómo puede comunicarse?

            Existen dos soluciones posibles: aprender todos los idiomas, o todos aprender un idioma común. Los miembros del dominante, por no decir imperioso, mundo anglicista dicen que no hay problema: “¡Todo el mundo habla inglés!”. Pero esto lo afirma jactanciosamente sólo la gente de habla inglesa. En realidad, según la estadística, sólo un diez por ciento de la población del mundo pueda hablar inglés. Muchas de las personas entre ese diez por ciento son empleadas alrededor del mundo, en trabajos creados simplemente para comunicarse con aquellos que sólo hablan inglés. Ellos son los intermediarios que llenan el vacío entre nosotros y el aún mucho mayor noventa por ciento.

            La historia ha creado otros problemas –el Tercer Mundo, pro ejemplo. Muchos pueblos que existieron como colonias por mucho tiempo bajo la dominación mal recibida de la cultura francesa, inglesa, española, portuguesa y otras, experimentan un problema psicológico como naciones independientes recientes, cuando se enfrentan con sus idiomas coloniales del pasado. Desean olvidar su pasado infeliz. Están orgullosos de su propia lengua nativa, es apreciada por estos pueblos y debería preservarse. Se dice que son muchos millares de idiomas distintos. Las estadísticas fácilmente disponibles muestran que existen alrededor de trescientas lenguas que son habladas por menos por un millón de individuos. Entre éstas están el estonio, el congoleño y el macedonio, hablados por un mínimo de un millón de personas. La gente de estas culturas no rendirá su lenguaje y no debería hacerlo. Sin embargo, la necesidad creciente de comunicación sigue siendo un gran problema. ¿Qué hacer?

Un Nuevo Lenguaje

            Más o menos un siglo atrás, un joven polaco agonizaba con este problema en forma similar, aunque quizás por razones un tanto diferentes. Luís L. Zamenhof, hijo de un profesor de escuela y censor, quien vivió en Bialystok, ocupada por los rusos, experimentó personalmente las tristes condiciones resultantes de la confusión de idiomas. En esta ciudad polaca, el idioma polaco fue prohibido. La educación era enseñada en ruso y todos los procedimientos legales se llevaban a cabo en ese idioma. La literatura polaca, igualmente prohibida, se obtenía solamente por medios clandestinos. La comunidad era multinacional como lo fueron la mayoría de las ciudades europeas históricas. Los pobladores hablaban ruso, polaco, alemán, yiddish o hebreo, dependiendo de su origen. Era inevitable que con el tiempo se desenvolvieran muchos malentendidos y peleas desagradables. Este fue un espectáculo deprimente para que un niño frágil y sensible lo experimentara. Efectivamente, esto tuvo preocupada la mente de Luís hasta que lo sacudió para buscar una solución a tal problema devorador. Su conclusión fue que el lenguaje y la religión fueron el origen del rencor. Se convenció de que se necesitaba una secunda lengua comunicativa, que no interfiriera con el lenguaje nacional nativo usado en familia o privadamente. En 1887, después de diez años de intenso desarrollo y evolución, y contando con alguna pequeña ayuda económica, el joven Zamenhof publicó su folleto titulado Lengua Internacional. Usó el seudónimo de D-ro Esperanto (el doctor que tiene esperanza) con el propósito de proteger su identidad de castigos y censura inevitables. El éxito fue inmediato y pronto el lenguaje se conoció simplemente como Esperanto. Por lo visto el mundo había estado esperando por tal solución precisa a sus necesidades de comunicación. El uso del esperanto se extendió hasta tal punto como para crear la necesidad de una convención mundial. Esta se realizó en Boulogne-sur-Mer, Francia, en el año de 1905. Desde ese entonces, se ha reunido una convención internacional cada año, con la excepción de 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La gran convención de 1981 se reunió en Brasilia, Brasil. El esperanto ha florecido por ciclos, habiendo tenido retrasos temporales causados por las grandes guerras. Los dictadores y políticos siniestros encabezan la lista de aquellos que buscan suprimir la difusión del esperanto, al menos hasta los últimos años. Esta lengua, siendo no lucrativa en su naturaleza, sufre también de muy poca publicidad, como sucede con la mayoría de otros movimientos de las minorías. Ninguna lengua puede ser aprendida sin el esfuerzo sincero. No obstante, entre los lenguajes, el esperanto es el más fácil de aprender. La razón? Está construido científicamente para evitar todas las dificultades que hacen que la mayoría de las segundas lenguas sean difíciles de aprender. El esperanto es usado a menudo como una introducción a los idiomas extranjeros más tradiciones. ¿Cuáles son los secretos de la atracción para un lenguaje tan fácil? ¿Por qué el sonido de éste fluye musical y naturalmente? ¿Por qué está siendo hablado en más de noventa y tres países hoy en día? ¿Qué facilidad que la gente de toda cultura lo hable con igual facilidad?

            El esperanto se deletrea fonéticamente: una letra –un sonido. Se deletrea en la forma como suena y suena como se deletrea. La sílaba acentuada es siempre la penúltima. Las dieciséis reglas básicas no permiten excepciones. No existen verbos irregulares (la aflicción de todo estudiante de idiomas). No hay sonidos que sean difíciles de pronunciar por personas de ciertas culturas. El vocabulario se mantiene relativamente corto a través del uso sistemático y generosos de prefijos y sufijos. Por ejemplo: bono –bueno (sustantivo), bona  -bueno (adjetivo), bone –bien (adverbio de modo), boneco  -bondad, pli bona –mejor, plej bona –el mejor, malbona –malo, bonulo –buena persona.

            Uno de los factores más alentadores hacia la aceptación universal del esperanto es que éste es neutral. Es a apolítico, ya que no pertenece a ninguna nación o cultura. El orgullo y el nacionalismo influyen en todos los países, especialmente en los menos dominantes, para oponerse a la adopción del leguaje nacional de otros. De este modo, el esperanto aprendido por igual por todas las naciones, grandes o pequeñas., algunos eruditos sofisticados se quejan, “¡Pero es un lenguaje artificial!”. Sí, ¡al igual que todos los otros idiomas! Todos fueron creador por el hombre en algún momento en el pasado. El esperanto tiene la ventaja de estar elaborado científicamente para evitar las excentricidades molestas de los lenguajes naturales (nacionales).

            En nuestro mundo que sufre económicamente, los servicios de traducción e interpretación están agotando los recursos financieros de todas las organizaciones internacionales que sirven a las relaciones humanas. Las Naciones Unidas, el Mercado Común Europeo, la organización de Unidad Africana, y grupos similares deben emplear un ejército de traductores e intérpretes en un esfuerzo tremendo por mantener a su grupo de miembros informados. Pero en el mejor de los casos, este servicio incluye de seis a nueve idiomas solamente. Así, cada representante debe tener conocimiento de por lo menos una de esas lenguas oficiales, ¡sin importar su idioma nativo! ¡Cuánto tiempo nos tomará darnos cuenta de que con el esperanto (el cual, dicho sea de paso, se aprende con frecuencia sin maestro) un esfuerzo concertado a través de las Naciones Unidas por ejemplo, podría hacer posible que la ciudadanía entera del mundo se comunicara mutua y claramente en no más de una generación! ¡Visualicen este pensamiento por un momento!

            El esperanto no es un juego; no es un sueño imposible, aunque en su relativa infancia (casi cien años de antiguo)  entre los idiomas del mundo, está sólidamente establecido y su uso se expande cada vez más.

Existen a la fecha ciento veintisiete diccionarios técnicos y vocabularios en unas cincuenta ramas de la ciencia, filosofía, tecnología y artes manuales, publicaciones en el lenguaje internacional Esperanto. La literatura esperanto es amplia en novelas, cuentos cortos, obras teatrales, poemas, así como también obras científicas, filosóficas y de enseñanza, traducidas y originales. La biblioteca de la Asociación Británica de Esperanto contiene unos treinta mil ensayos registrados. Existen numerosas revistas publicadas en esperanto en todo el mundo. Unas veintitrés estaciones de radio transmiten en esperanto regularmente. La Asociación Universal de Esperanto con su sede en Rótterdam, tiene relaciones consultivas con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Hay cientos de clubes locales y asociaciones de esperanto a través de todo el mundo.

            Si alguna vez el mundo va a disfrutar de la verdadera hermandad del hombre, debe experimentar compresión mutua y directa. A pesar de que la traducción del lenguaje nos ha llevado muy lejos en nuestra civilización, esto se compara a una fotografía de un lugar, la grabación magnetofónica de una buena música, una esencia perfumada o un sabor artificial. ¡Todos son en realidad artificiales! Cualquier ser humano puede comunicarse directamente con otro, si él decide finalmente que desea hacerlo. Una persona inteligente aprende el lenguaje esperanto rápida y fácilmente, simple, flexible, musical, es la solución práctica al problema del entendimiento mutuo universal. El esperanto merece su seria consideración.


Nota: este artículo fue publicado originalmente en la Revista El Rosacruz en noviembre de 1982, cuando su autor, el Gran Maestro Emérito Chris R Warnken, F.R.C., era presidente de la Organización Regional de Esperanto de San Francisco, delegado de San José para la Asociación Universal de Esperanto y representante especial de la Orden Rosacruz para la misma asociación.
Venezuela Stelo, órgano oficial de la Asociación Universal de Esperanto, nº 55, Diciembre 1993, páginas 10 al 12.


Thursday, October 13, 2011

Hegemonía Lingüística de Mundo


Hegemonía Lingüística de Mundo

Los idiomas son herramientas de dominación, es muy conocido el impacto social que transformó el continente americano con la imposición del idioma castellano a los indígenas y negros, mediante el idioma castellano se impuso las costumbres, la religión y todos los sistemas de dominación socio-económicas que desarrollaron finalmente la sociedad hispanoamericana. Es bien sabido que a través de ese aparato ideológico se llevó a la extinción de miles de lenguas autóctonas y también conocemos que ese mecanismo sigue reproduciéndose en diferentes maneras.

El inglés por ejemplo está funcionando se aparato catalizador del comercio, cultura y estilo de vida que Estados Unidos vende e impone al mundo; los jóvenes de hoy en día ven normal o como algo propio toda esa cultura “pop”, hasta juraría que ellos piensan que la misma es más suya que una arepa o el joropo.

Históricamente hablando podemos decir que la imposición cultural se ejerció por la fuerza en la época colonial, pero esta vez la dominación viene de nosotros mismos, toda subyugación es mantenida más por los mismos subyugados que por el látigo de dominador, es necesario hacer frente, de una manera racional y sin chovinismo.

Imponer el castellano como idioma internacional sería someter a otros pueblos lo mismo que los que apoyan el inglés como lengua franca; una lengua planificada, sencilla, regular, expresiva y que no pertenezca a ninguna nación sería ideal. ¿Un idioma internacional sin una nación específica? Pues eso sería lo más lógico, un idioma de nadie pero al mismo tiempo de todos.

El Esperanto, lengua planificada y en uso de hace ya por 124 años a nivel internacional, prueba de ellos es que todos los años se efectúa un Congreso Universal de Esperanto, donde personas de casi todos los países se reúnen a charlar, discutir, informar y establecer amistades entre sí.

Algunos intelectuales mal informados afirman que el Esperanto es un idioma muy occidentalizado, debemos partir de cinco aclaratorias: Primero; el iniciador de idioma no era ni omnisciente ni omnipotente por tal razón el proyecto se inició con aquellas herramientas que tuvo el autor a su disposición. Segundo; sin bien el vocabulario es mayoritariamente occidental, vocabulario que era y es el más internacionalizado, la palabra internacia es fácilmente deducible ya sea para un venezolano como para un japonés. Tercero; la gramática y la sintaxis es más parecido a los idiomas asiáticos que a los europeos, así que para un occidental es más fácil aprender esperanto por su vocabulario pero para los asiáticos es más fácil por su gramática y su regularidad que incluso aprender un idioma dentro de su hemisferio. Cuarto; mientras que intelectuales y políticos se empeñan en afirmar cosas que ellos mismo no saben idiomas como el inglés toma más fuerza, como una herramienta uniformadora y aniquiladora de la diversidad cultural. Quinto; si bien el inglés tiene mayor poder expansivo es comparable a la contaminación que hacemos a nuestro planeta, algunos consideran algo inevitable y otros como algo deplorable pero no hacen nada, el Esperanto es la versión ecológica; buscamos un mundo integrado y diverso.


Ricardo Coutinho
Estudiante de Historia y Secretario de la Asociación Venezolana de Esperanto

Tuesday, October 11, 2011

CON EL PIÉ EN EL ESTRIBO


CON EL PIÉ EN EL ESTRIBO            Hay un viejo dicho, creo que de origen italiano, según el cual “partir es morir un poco”. No le falta razón al proverbio.

            No sé si por suerte o por desgracia, yo pertenezco a una generación de europeos que tuvieron que partir de sus lugares de origen huyendo de la barbarie política, del fanatismo religioso, del hambre y de la miseria física y moral.

            Nos vimos obligados, los más afortunados, sólo a morir un poco al alejarnos de nuestras raíces más profundas: la familia, las costumbres, la lengua, el clima, los escenarios de nuestros primeros sentimientos y sensaciones vitales…

            Pero ese bello y poético proverbio se nos antoja algo incompleto porque si partir es, efectivamente, morir un poco, también nos abre la posibilidad de renovarnos enfrentando otras experiencias, otros afanes y otras maneras de entender la vida.

            Yo llegué a Venezuela a principios del año 1950. Dejaba atrás, en mi España natal, un mundo hosco y cerrado, sin futuro y sin presente, sometido a una serie increíble de limitaciones materiales e intelectuales. No es de extrañar, pues, que Venezuela fuera para mí, como para tantos miles de refugiados procedentes de todas las latitudes, una especie de deslumbramiento, que muy pronto opacó la nostalgia que siempre se siente al echar de menos las coordenadas vitales de nuestras primeras vivencias.

            Venezuela fue como un estallido de luz y de colores, un país donde a espontaneidad y el espíritu cordial, optimista y reidor de sus gentes, se manifestaba de mil maneras, mientras el impulso petrolero ponía alas a un progreso incontenible transformando al país, y a Caracas en particular, en un vértigo de actividad sin pausa.

            Pero algo faltaba en Venezuela. Me faltaba el esperanto. Yo lo aprendí en España, entre mis doce y catorce años, en la ciudad de Zaragoza donde funcionaban, antes de la guerra civil, tres o cuatro sociedades esperantistas que desarrollaban una gran actividad. Luego, con la guerra y la interminable postguerra, el esperanto en España apenas conservó un hálito de vida bajo la mirada suspicaz de las autoridades franquistas.

            Al llegar a Venezuela tuve que dedicar todos mis esfuerzos a entrar un modus vivendi, y en estas diligencias, me tropecé con el esperanto de un modo fortuito y casi providencial, en la persona del Prof. Bachrich. De esto hace ya la friolera de más de 45 años.

            Posteriormente los avatares de a vida me levaron a las Islas Canarias, luego a España de nuevo y, más tarde al oriente de Europa. Pero ni por un momento rompí mis vínculos con Venezuela ni dejé de visitarla. Fue en Venezuela donde comencé en serio mi actividad de traductor. En Venezuela esbocé mi primer borrador de La Arbo de la Sciado, que más tarde publicó nuestro inolvidable Juan Régulo Pérez en su famosa serie Stafeto. En Venezuela realicé las primeras tentativas sobre e texto de Doña Bábara, y en Venezuela nacieron Cent Jaroj da Soleco, Tirano Baderas y La Malica Komizo y, últimamente, Kanto al la Tropika Zono. Y en Venezuela compilé de principio a fin, el gran diccionario español-esperanto.

            Hora, poderosas razones de carácter familiar nos llevan, a mi esposa y a mí, a levantar otra vez el vuelo a los confines orientales de Europa. Es, otra vez, la experiencia de morir un poco, de abandonar lo cotidiano, de ajustarse a otros hábitos y normas de vida.

            Pero nunca estaremos lejos de ustedes. Hay teléfonos, hay faxes, hay servicios postales, hay aviones que minimizan las distancias. Y existe esa entrañable publicación, “Venezuela Stelo” donde, si ustedes me lo permiten, seguiré colaborando con el mayor placer.

            En el nombre mío y de mi esposa, les agradezco de todo corazón este acto de despedida. Y aprovecho la oportunidad para expresar mi respeto y admiración por ese núcleo de veteranos que, a lo largo de casi medio siglo, han sabido mantener viva la llama de un bello ideal contra toda clase incomprensiones y prejuicios.

            Quiero mencionar por sus nombres, como en una lista de honor, al Prof. Bachrich, al Dr. Cook, a los profesores hermanos Mosonyi, al compañero Turrisi, a los ingenieros Blázquez y Arocha, a las representantes del bello sexo Teresa de Villasmil y Esperanza Pérez, y en último lugar, pero no el menos importante al compañero Lino Moulines, cuya librería “Suma” procuraba a los esperantistas las últimas ediciones de libros y revistas en la lengua internacional.

            Vayan también mis palabras de estímulo y consideración a los nuevos valores que, como los profesores Negrete y Sirvent, han de encabezar la generación de relevo en el movimiento venezolano.

            Para todos, un abrazo fraterno y solidario. Nuestra casa polaca está abierta para todos ustedes, y el día que ustedes nos visiten, tenga la seguridad de que reinará en ella el olor de la hallaca y la arepa, mientras se alzan al aire los compases de Alma Llanera.
 Fernando de DiegoEste documento es hoja suelta de la Asociación Venezolana de Esperanto (VEA), sin fecha.
Trascrito por Ricardo Coutinho, 26/06/2005

La Venezuelaj Esperantistoj Pioniroj de la Lingvo Internacia en Sudameriko


La Venezuelaj Esperantistoj
Pioniroj de la Lingvo Internacia en Sudameriko


         En 1904, apenaŭ 17 jaroj post la publikigo de la unua libro de Esperanto far L. L. Zamenhof en la malproksima Pollando, iu Otto Messerl fondas en la Insulo Margarita la unuan Esperanto-grupon en Venezuelo, kun la nomo “Progreso”.

            Laŭ esploroj faritaj de S-ro Lino Moulines, jam en la jaro 1908 iu S-ro Chamad publikigas en unu el la plej gravaj ĵurnaloj tiamaj, “El Constitucional” (La Konstitucia), semajnan sekcion titolitan “El Esperanto”, kiu regule informadas pri la Lingvo Internacia, pri ĝia progreso, kaj pri la okazintaĵoj kaj la novaĵoj de la esperantaj organizoj tutmonde. En la sama epoko, la Profesoro  kaj filologo Manuel M. Villalobos faras diversajn prelegojn pri Esperanto en la Lernejo “Andrés Bello” de Karakas.

            En la jaro de 1912 en la Insulo Margarita, en la urbo de Porlamar, Eleuterio Rosario Campos, kune kun José Augusto de León, José Santos Rosario, Fernando Rivas kaj Miguel Rosario, fondas la grupon “Amatorioj de Esperanto”, kiu okazigas diversajn agrablajn fstojn en la urbo. Oni organizas kursojn pri la Lingvo Internacia kaj oni disvolvas intensajn aktivadoj dum kelkaj jaroj.

            Ankaŭ en Karakas, Andrés J. Vigas  aperigas la unuan esperanto-publikigaĵon  en Venezuelo: “La Verda Stelo”. En tiu ĉi revuo kunlaboras Pastro Marcelo Maldonado, la juristo Juan de Dios Méndez y Mendoza, J. R. Vigas, J. Álvarez kaj aliaj. Oni eldonas tiun ĉi revuon en la presejo “El Cojo” (La Lamulo), la sama kiu eldonas la jam famekonatan ĵurnalon “El Cojo Ilustrado”.

            La saman jaron 1912, en Maturín, Benito Losada Azócar kun dekduo da entuziasmaj amikoj, fondas la Venezuelan Esperanto-Asocion, kiu estas ege aktiva en tiu orienta urbo, kie oni starigas Esperanto-kursojn kaj oni organizas regularajn kunvenojn.

            Post la mondmilitoj denove disvolviĝas Esperanto en Venezuelo, danke al la strebadoj de Benito Losada, tiam en Karakas, kun la helpo de esperantistoj venintaj el Eŭropo pro la militoj. La esperanto-aktivado koncentriĝas en la “librovendejo SUMA” kaj la “Politeknika Librovendejo” (ĉi lasta S-ro Lino Moulines). Post S-ro Benito Losada sekvas, en la prezidanteco de Venezuela Esperanto-Asocio, Walter Buduy, Antonio Lauro, Octavio de Diego, Félix García Blázquez, Alfredo Portillo kaj, plurfoje, Jorge Mosonyi.

            Oni starigas kursojn de Esperanto en la Centra Universitato, en la Universitato de la Andoj, en la Universitato de Carabobo, kaj en la Universitato “Rafel Urdaneta” de Marakajbo. Oni donas kursojn ankaŭ en la sidejo de la Asocio, ĉe la Publika Bioblioteko “Paul Harris” de la kvartalo “Califonio Norte”. Dum tiuj ĉi jaroj ĉirkaŭ 2.000 personoj ĉeestas kaj partoprenas kursojn de la Lingvo Internacia, dum flanke ankaŭ funkcias koresponda kurso.

            Prof-ro Fernando de Diego esperantigis la faman romanon “Doña Bárbara” de Rómulo Gallegos, kaj la Asocio prizorgis la eldonadon de tiu ĉefverko de la venezuela literaturo; verko kiu nun, en Esperanto, estas ĉemane de la esperantista publiko en ĉiuj landoj de l’ mondo.

            Nuntempe oni laboras pri la esperantigo de la “Diskurso de Angostura” kaj la “Letero el Jamaiko”, de Simón Bolívar, kaj pri la aperigo de antologieto de venezuelaj rakontoj en la Internacia Lingvo.

            De post prekaŭ 20 jaroj, la Asocio publikigas regule sian revuon “Venezuela Stelo”, kiu ĝuas grandan prestiĝon internacian kaj estas sendata al la tuta mondo. La Asocio, kies urbo-sidejo estas Karakas, havas filiojn en Marakajbo, Mérida, Valencio kaj Maracay. Ek de a jaro 1982 oni organizis  Tutlandajn Esperanto-Renkontiĝojn ĉiun duan karon, kaj ĉijare oni programadas la Jubilean Renkontiĝon por celebri, en novembro, la 80-an datrevenon de la fondo de nia Asocio.


Prof-ro Juan Eduardo BachrichDeveno: libera folio de Venezuela Esperanto-Asocio

           

           

           

           

           


¿Qué puede ofrecer el esperanto a los jóvenes?


¿Qué puede ofrecer el esperanto a los jóvenes?


         En marco de 1986, con motivo de su reunión anual, celebrada en buscar (España), la Hispana Esperanto Junularo (Juventud Esperantista Española) invitó a nuestro samideano Fernando de Diego a que hablara a sus miembro allí reunidos, sobre el tema que encabeza este artículo.

         Consideramos que las reflexiones que el s-ano de Diego expuso ante 300 jóvenes esperantistas españoles venezolanos y para todos aquellos que simpatizan con el ideal del Esperanto o sienten curiosidad por conocerlo.

         Por lo mismo nos es grato reproducir a continuación sus palabras.

                                                                                            La Redacción


            Estimataj amikoj: Unue mi volas danki la Asocion de jUnaj Esperantistoj Hispanaj, ke ĝi invitis min prelegi ĉi tie, en Barbastro, Huesca, kaj tiel donis al mi la okazon iel konatiĝi kun viaj aktualaj problemoj kaj aspiroj.

            Due mi petas pardonon, ke mi parolos en la hispana. Pluraj inter vi ankoraŭ ne sufiĉe regas Esperanton por kapti ĝisdetale la tekston de la prelego kaj sekve, por ke ĉiuj senespte povu sekvi la disvolvon de miaj opinioj kaj juĝi pri ili, mi daŭrigas en la hispana.

            Para un hombre como yo, que ya lleva recorrida una gran parte del camino de la vida, esta presencia de gente joven me hace volver a los años de mi propia juventud, a la que quiero referirme de pasada, no por tonto exihicionismo persona, sino por lo que tiene de esclarecedora para comprender el complejo de impulsos y sentimientos que nos llevan a muchos de nosotros a entregarnos de por vida, desde nuestra adolescencia, a este idea de Esperanto, que no da dinero, que no da prestigio, que no da respetabilidad social y que incluso nos margina sutilmente en el medio habitual en que nos movemos.

            Hace ya muchos años, a mis quince, el mundo, como ahora y como siempre, rodaba de mala manera despeñándose de crisis en crisis y de guerra en guerra. Una de éstas, la guerra civil española, acababa de estallar en una orgía de sangre. Pero era todavía una guerra en la que muchos millones de hombres veían los inevitables dolores de parto de una sociedad nueva que acabaría con las injusticias sociales y con el despotismo de los poderosos. Todavía la Unión Soviética era foco de esperanza para los pobres del mundo. Y el convencimiento de que allí se preparaba el terreno de un edén a escala humana y de que el país del proletariado se enfrentaba con éxito a las fuerzas del mal representadas por la plutocracia y el nazismo, hizo que los campos y ciudades de la vieja España la gente matara y se dejara matar con el entusiasmo de quienes se creen portadores de la verdad absoluta.            Bien, en el verano de 1936 yo vivía con mis padres y hermanos en la ciudad de Zaragoza, la cual se puso del lado de los “nacionales” o “rebeldes” y en contra de os “republicanos” o “rojos”. Así pues, en Zaragoza se fusiló y se torturó con ensañamiento a comunistas, anarquistas, republicanos y masones, mientras en la zona dominada por los “republicanos” se fusiló y se torturó a sacerdotes, conservadores ricos, fascistas y terratenientes.

            En aquel terrible verano de 1936, que fue, como pocos, de calor sofocante, se liquidaba por la noche a los enemigos políticos de un tiro en la nuca y se les dejaba tirados por el campo o entre los setos del gran parque de Zaragoza. Este parque estaba a poca distancia de mi casa de entonces, y en medio de aquella gran tragedia yo paseaba por allí alguna mañana que otra. Desde luego, no supe valorar el riesgo de aquellos inocentes paseos ni supe medir la gravedad de aquellas terribles circunstancias. Una de tales mañanas me hallaba con un compañero de estudios junto a un lago artificial del parque cuando, de pronto, un auto desvencijado frenó ante nosotros y cuatro hombres armados saltaron a tierra armados de pistolas y fusiles. Tenían aspecto de modestos empleados de oficina convertidos por el fanatismo político y religiosos en tristes asesinos y hablaban con una arrogancia que no podía disimular del todo su íntima inseguridad.

            Nos preguntaron qué hacíamos en el parque. Uno de ellos imaginó que habíamos arrojado una pistola al lago y nos sometió a un interrogatorio estúpido. Otro se fijó en la estrella verde esperantista que yo llevaba prendida en la camisa, me la arrancó de un zarpazo y la pisoteó mientras acusaba a gritos!

            -¡La estrella comunista de cinco puntas?

            Entonces comencé a darme cuanta de lo serio del momento. Aquellos hombres trataban –puede ser que inconscientemente- de cambiar la realidad en algo que satisficiera sus obsesiones y justificara su papel de dispensadores de justicia.

            -La estrella comunista es roja, no verde –me atreví a contestar.

            Nos registraron. Me sacaron de un bolsillo mi carnet de estudiante con sus tapas de cartulina roja.

            -¡El carnet del sindicato anarquista, de la CNT! Exclamó el mismo individuo mientras lo rompía en dos sin molestarse en examinar su interior.

            -Es mi carnet de estudiante. Mírelo, por favor…

            El tipo le lanzó una ojeada y entonces percibí en el un levísimo cambio de actitud. Aunque en os tiempos inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil existía una sociedad de estudiantes de izquierda, lo cierto es que la gran masa estudiantil pertenecía por entonces al sindicato fascista o simpatizaba con él. La universidad, los liceos y las escuelas técnicas eran entonces organizaciones clasistas en mucha mayor medida que ahora.

            Pero cuando aquellos Tartarices comenzaban a mostrar un destello de humanidad, otra vez se endurecieron las miradas, se alertaron las armas y se llenaron de aspereza las voces, porque del bolsillo trasero del pantalón acababan de sacarme la hoja, plegada, de una revista (concretamente de un ejemplar de Nia Vivo, boletín que por entonces editaba la sociedad esperantista Frateco de Zaragoza). Desdoblaron la hoja y con índice acusador alguien señaló un título Triunfa Marŝo.

            -¡El Triunfo Marxista! –interpretó el Tartarín de manera acusadora.

            Sentí que la tierra vacilaba bajo mis pies. ¡Qué escena de comedia bufa, si no fuera porque aquellos hombres tenían licencia para apretar el gatillo a voluntad!

            -Dispense, pero ahí no dice “Triunfo Marxista” sino “Marcha Triunfal” y es la traducción de un poema de Rubén Darío.

            La respuesta les desconcertó y sin duda sospecharon que se estaban poniendo un tanto en ridículo ante unos muchachos que no eran unos niños, pero que no acababan todavía de ser hombres. Es indudable que no había leído en su vida aquel poema ni sabían tampoco quién era Rubén Darío.

            Nos miraron con desprecio, nos conminaron a regresar inmediatamente a casa y enredados con sus fusiles y pistolas desaparecieron en e Ford asmático que usaban. Por suerte no manifestaron ninguna curiosidad por saber en qué idioma estaban escritos aquellos versos.

            En el suelo quedó la insignia pisoteada y aplastada. ¡Pobre estrella verde! Aquellos fanáticos la destruyeron a ciegas y el incidente me traumatizó para el resto de mi vida.

            El esperanto era entonces para mí parte de un entramado ideológico en el que se mezclaban conceptos anarquistas, pensamientos de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio y la “interna ideo”. Todo ello, aderezado, por supuesto, con grandes dosis de ingenuidad y de inexperiencia juvenil.

            Por aquel entonces yo creía que en el mundo reinaban la injusticia y la maldad porque un puñado de señores lo disponía así para poder seguir disfrutando de su poder y sus riquezas. Y que bastaba suprimir aquella lacra para que la bondad (innata en el hombre según me imaginaba) unida a los beneficios de una educación ética y científica, se manifestará y diera frutos de amor y paz por los siglos de los siglos.

            Pero con el transcurso de los años fui dejando por el camino las alforjas sin contenido de las grandes ideologías y las grandes doctrinas. ¡Qué bella es la teoría, y qué estupendas construcciones mentales pueden edificar la imaginación y el anhelo de los hombres! Sin embargo la vida es testaruda, terriblemente testaruda, y contra las especulaciones ideológicas, filosóficas y económicas se alza la terca realidad de la naturaleza humana, la realidad de ese animal depredador que llevamos agazapado en nuestros instintos. ¡Qué espantoso mundo el de 1936 a 1945! Pero no peor ni más cruel que el de otras épocas. Si se anda por la vida con los ojos abiertos, no tarda uno en llegar a la desoladora conclusión de que, en lo esencial, no es el hombre un producto de la sociedad, sino que la sociedad es una consecuencia del hombre.

            Pero el hombre, en su compleja estructura anímica, necesita también soñar, creer en algo, aunque ese algo sea pequeño y accesorio, para poder soportar mejor la vacuidad de la vida.

            Yo fui perdiendo primero el entusiasmo y luego la ilusión por las doctrinas e ideologías que a la vuelta de la esquina nos prometen el paraíso en este mundo o en otros mundos metafísicos.

            Todo fue cayendo por la borda. Todo, menos la imagen de aquella insignia pisoteada, que ya más nunca salió de mi corazón ni de mi mente, y que en mí ha llenado de sentido esa querencia espiritual, que cada persona lleva con mayor o menor fuerza en su alma.

            Termino aquí estas divagaciones de tipo autobiográfico para volver al punto de partida, es decir, al propio título de este discurso: “¿Qué puede ofrecer el Esperanto a los jóvenes?”

            Y ya tienen ustedes la primera respuesta: el Esperanto os ofrece un ideal (cuando todos los grandes ideales se han estrellado contra las realidades de la vida) que llena esas inquietudes espirituales sin las cuales el hombre no es más que una sobra de sí mismo. Así pues, queridos amigos, si el Esperanto os ofrece de entrada un ideal, no es poca cosa lo que van ustedes ganado.

            Es posible que se os escape l magnitud de su importancia porque, a vuestra edad, mil emociones y mil aspiraciones ocupan vuestros pensamientos y sentimientos movidos en buena parte por las solicitudes del sexo y del amor, por la lucha para situarse en la vida, por las preocupaciones familiares… ¡Tantas cosas! Pero con el paso del tiempo- ese terrible tiempo que sin uñas ni dientes lima instintos, se aquietan  las emociones, se cuartean las convicciones, y entonces el corazón siente su soledad si no le acompaña esa lucecita, ese ideal que necesita para seguir latiendo.

            Decía nuestro poeta Julio Baghy que el esperantista nace, no se hace. Es muy posible que ya llevemos dentro, en nuestros genes, una especie de predestinación que nos empuja a eso, a ser esperantista, en lugar de dedicarnos a otra cualquiera de las múltiples actividades intelectuales o espirituales capaces de llenar la vida de una persona.

            Naturalmente hay también otras personas, y son en mucho mayor número, que antes de llegar al Esperanto indagan sobre sus posibilidades y sus expectativas económicas. Se trata de la denominada gente práctica. La gente que, antes que nada, formula las conocidas preguntas:

            -¿Para qué sirve el Esperanto? ¿Qué utilidad práctica y lucrativa aporta su conocimiento? ¿Qué puede ofrecer el Esperanto a la juventud?

            Estoy seguro que más de uno de os jóvenes aquí presentes está escuchando en su propia casa este tipo de preguntas. Porque es fácil ser esperantistas. Siempre tenemos que andar justificándonos, antes os mayores, por dedicarnos a una actividad que para ellos es un hobby extravagante, una lamentable pérdida de tiempo.

            Yo comprendo que los padres quieran siempre lo mejor para sus hijos y que insistan una y otra vez, que lo esencial es asegurarse el futuro, ganarse un puesto bajo el sol excluyendo todas las demás actividades que parezcan factores de distracción.

            Pero yo pediría a estos padres que no subestimen la inteligencia del hijo, o de la hija, que “pierda el tiempo” con esas “tonterías” de Esperanto. Porque, ya de entrada, el muchacho que se asoma al panorama de nuestra lengua y de nuestro movimiento comprende muy pronto que por ahí no le va a surgir ninguna fuente de ingresos, y que será en otras actividades donde ha de encontrar su modo de vida.

            A esas mamás, y sobre todo a esos papás que miran con desagrado, y hasta con disgusto, la extraña afición de sus hijos, yo les diría:

            -Señores papás, sientan el orgullo de tener tales hijos porque gracias al Esperanto cultivan su inteligencia, amplían su cultura y ennoblecen su espíritu.

            Señores papás, mientras sus hijos aprenden y perfeccionan el Esperanto, adquieren al mismo tiempo un mayor conocimiento de su propio idioma, asimilan una serie de fenómenos lingüísticos que les facilitan el aprendizaje de otras lenguas y adquieren el gusto por el análisis estructural, tan necesario en todas las disciplinas intelectuales.

            Señores papás, cuando su hijo o hija sabe y practica el Esperanto, no es sólo su cultura la que gana. Gana también su concepto del mundo, porque el mundo se le aparece ahí al alcance de la mano; no en superficie, como al simple turista que pasa por los caminos y las ciudades como quien contempla un filme en cinemascope; lo tiene en profundidad porque puede hablar directamente con la gente de cualquier país con la confianza de un amigo para con otro amigo, sin las intervenciones de guías, funcionarios u otras personas interpuestas por organismos oficiales. El esperantista que conoce así el mundo, enriquece su espíritu como nadie, es un ser privilegiado si lo comparamos con el pobre viajero que usa su torpe inglés para pedir un cuarto en un hotel o para solicitar una dirección en la calle.

            Señores papás, el Esperanto que aprendió y que ejercita su hijo o su hija es un instrumento de comunicación social utilizado por un considerable número de personas, a todo lo largo y ancho del mundo, que constituyen una especie de “pueblo” con identidad propia. Identidad propia porque les une una visión particular del mundo y una convergencia de preocupaciones bajo el denominador común del Esperanto. Es legítimo pues, hablar de un “pueblo” esperantista, cuyas partes son también, al propio tiempo, miembros de una región y de un Estado nacional.

            Un gallego que lee a Rosalía de Castro en su idioma vernáculo, que trata en Madrid, en castellano, cualquier tipo de asunto comercial y que escucha por radio las transmisiones en Esperanto de Pekín o El Vaticano, muestra, ya en nuestros días, cómo pueden coexistir en un hombre estos tres niveles lingüísticos que lo identifican como perteneciente a tres comunidades sociales diferentes. Así el esperantista conforma un tipo de hombre universal que se da por primera vez en la historia del mundo y que acaso sea un anticipo del ciudadano común del próximo siglo.

            Pero es que, señores papás, el Esperanto tiene también una faceta de tipo práctico directo e inmediato. Sirva de ejemplo un caso que a mí me tocó vivir.

            En los años finales de la década de los cuarenta, España arrastraba todavía las terribles secuelas de la guerra civil: terror político, miseria y futuro sin perspectivas. La máxima aspiración de la juventud de entonces era emigrar dondequiera que fuese. Entre estos emigrantes nos contábamos mi primera mujer, ya difunta, y yo. Llegamos a Caracas y comencé a moverme en busca de trabajo. En una ocasión ella me acompañó a cierta empresa porque íbamos de paso para otras diligencias comunes. Se llamaba la empresa The American Bookshop y el gerente era un señor húngaro de apellido Bachrich. Me informó que el cargo al que yo aspiraba estaba ya cubierto  desde el día anterior. Había llegado tarde y no había nada que hacer. Entonces el señor Bachrich se volvió hacia mi esposa, que llevaba un vestido amarillo con pequeñas estrellas verdes.

            -Disculpe, señora, pero ¿es usted esperantista?
           
            -Yo no, pero mi marido sí que lo es…

            Saltó esa chispa que siempre surge cuando inesperadamente se reconocen dos esperantistas. Y surtió su efecto. El señor Bachrich ya no podía ofrecerme el puesto que estuvo vacante, pero… pensó un par de minutos… llamó por teléfono… y me dijo, en Esperanto, naturalmente:

            -Si te parece bien, puedes empezar mañana mismo como encargado del depósito mientras surge otra oportunidad.

            Así, gracias a esa cosa “inútil” que se llama Esperanto, conseguí mi primer trabajo en Caracas cuando más lo necesitaba. Para el señor Bachrich tengo siempre un recuerdo afectuoso y un sentimiento de gratitud por aquel esto de solidaridad esperantista.

            Por este caso pueden ver ustedes, señores papás, que a veces el Esperanto puede ayudar a sacarnos de apuros. Pero aunque no se presentarán nunca tales situaciones e incluso aunque el Esperanto no llegara a conseguir sus fines últimos, el solo hecho de que sus hijos se sientan impulsados por este ideal revea que poseen un espíritu sensible y noble, lo que a su vez indica, que nunca se van a extraviar por los peligrosos caminos de la marginación social o por los laberintos terribles de la droga.

            Si, como hemos dicho antes, la vida del joven esperantista no es fácil, las dificultades que afronta sirven para poner a prueba su temple. Porque llega el momento en que la pregunta: -¿Qué puede ofrecer e Esperanto a os jóvenes? Que alguna vez también nosotros, y no sólo nuestros padres, nos hemos planteado al zambullirnos en la aventura de la lengua internacional, se vuelve por pasiva cuando el Esperanto, al cabo de un tiempo de prueba y de pruebas, asume en nuestro espíritu un papel trascendente, establece en nosotros algo así como una relación amorosa sublimada. Y entonces la pregunta: “¿Qué puede ofrecer el Esperanto a los jóvenes?” deriva en esta otra: “¿Qué pueden ofrecer los jóvenes al Esperanto?- porque así es todo acto de amor. No tanto recibir como dar. Eso está en lo más profundo y genuino del instinto humano, y lo mismo acontece en el mundo animal que nos rodea. Y aquellos esperantistas que sienten el impulso generoso de darse a la lengua internacional comprueban que, al dar, reciben la recompensa de ver que el objeto de sus afanes y desvelos crece y se desarrolla como el polluelo en el nido. Y es en este punto, jóvenes esperantistas, en el que yo quisiera insistir porque ante vosotros se abre un campo ilimitado en el que aplicar vuestra inteligencia y vuestro afán.

            En primer lugar la juventud es, por naturaleza, inconformista y rebelde. Y me maravilla que esta juventud que todo lo somete a la crítica y que rechaza frontalmente buena parte de los convencionalismos y los tabúes sociales, no perciba todo lo que hay de revolucionario en el Esperanto.

            Ahí es nada, una lengua capaz de superponerse a las lenguas nacionales, de facilitar y promover al máximo la labor de los medios de comunicación y de las reuniones internacionales; de hacer de cada extranjero un ciudadano del mundo; de acabar con el caos babélico…

            Yo creo, mis jóvenes compañeros esperantistas, que una de vuestras más urgentes tareas es la de hacer ver a vuestros amigos y conocidos el profundo factor revolucionario de nuestra lengua; factor que no se destaca con claridad por ser de carácter social más que económico y que por tanto necesita un mayor esfuerzo de explicación y divulgación. He aquí un fecundo campo de actividad que exige esfuerzos concertados para procurar atraer a nuestro “Movado” a toda esa masa juvenil que aspira a la paz y el progreso y que ignora que el Esperanto es un de los medios más eficaces para transponer las barreras que se alzan, o que alzan, entre los pueblos.

            En segundo lugar, y ya dentro de nuestro movimiento, ¡hay tanto pro hacer en todos los frentes! Necesitamos un gran esfuerzo para sacudirnos la improvisación, el diletantismo y la desgana. Tenemos que afrontar las tareas que nos esperan con un mínimo de competencia y de amor por la labor bien hecha. Aguardamos la aparición de esperantistas con formación universitaria sólida que se ocupen de escribir buenas gramáticas y buenos diccionarios a todos los niveles con arreglo a la más moderna metodología. Necesitamos buenos poetas, buenos autores de literatura original y traducida. Necesitamos buenos periodistas que sepan escribir nuestras revistas y boletines no sólo con dominio de la lengua sino con una visión fresca de nuestro mundo actual y, de sus problemas.

            Necesitamos salir cuanto antes de la contradicción en términos que supone un movimiento de tipo universal reducido a una especie de secta encerrada en sí misma. Necesitamos un aparato informativo que no exagere ni mienta; que diga, por ejemplo, no que el Esperanto es fácil, porque no lo es, sino que sus ventajas son muy superiores al esfuerzo de estudiarlo.

            La lista de nuestras carencias es larga. Pero yo abrigo la esperanza de que ustedes, esperantistas jóvenes que pronto habrán de ocupar puestos de responsabilidad y de vanguardia, serán capaces de asumir estos retos y de dar cima a las muchas y complejas tareas que os aguardan.Autor: Fernando de Diego

Venezuela Stelo, Órgano Oficial de la Asociación Venezuela de Esperanto. Caracas, jaro 17ª, nº 46, julio 1990, pp. 7-13