Entradas populares

Tuesday, January 15, 2013

La idealo de flor de José Rafael PocaterraJosé Rafael Pocaterra
tradukita de Andrés Turrisi

LA IDEALO DE FLOR

I

            Tio okazas en tre malgranda urbeto, preskaǔ vilaĝo, sed kiu havas pastron, lokan aǔtoritatulon kaj malarion. Krome, ĝi havas familion riĉan: la ĉiamajn mon-havulojn kiuj ekzistas en ĉiu vilaĝo kaj ĉirkaǔ kiuj kondensiĝas ĉies klaĉoj kaj laǔdoj.

            En la domo estas piano, du junulinoj, unu onklino kaj la senjoro, kiu estas la patro de la familio kaj kiu preskaǔ ĉiam troveblas en apudaj staloj kaj bienoj, laborante kvazaǔ li ne posedus tri aǔ kvar cent mil bolivarojn. Tiaj estas, bonŝance, kelkaj viroj en mia patrolando.

            Onklino Inés preĝas kaj mastrumas: Inesita, la junulino pli aĝa, preĝas kaj kudras; Flor, la dua, preskaǔ eĉ ne preĝas, neniam kudras, kaj koncerne la ceteron... Kun la cetero ŝi ne akordas: ŝi legas tre multe, ludas la pianon kaj sopiras ĉe la fenestro kiu rigardas al senhoma strateto, kiam la plenluno estas arĝenta pavo super la rusta kaj malgaja panoramo de la vilaĝaĉo.

II

            Ĉiusemajne en somero kaj ĉiun dekan aǔ dekduan tagon en vintro – se ne sinkas en kotejon la maljuna mulo de la poŝto – Flor ricevas la  ĵurnalojn de la ĉefurbo, kaj tiel ŝi havas sufiĉe por merĝiĝi en la legadon de siaj rakontoj, de siaj prozoj kaj de siaj preferataj versoj. Ŝi konas ĉiujn subskribojn kiuj plenplenigas ĵurnalojn kaj revuojn, ŝi sentas profundajn malamojn kaj simpatiojn, kaj scias parkere kaj kopiis sur belan albumon kiun ŝi mendis al sia paĉjo kiam li vizitis Karakason, la plej ĉarmajn versojn kaj la plej belajn paragrafojn  de siaj preferataj verkistoj... En la monduma kroniko, en las galantaj aludoj kiujn faras unuj al la aliaj “lapidarulo de formo”, “kruela artisto sentiva”, “oraĵa miraklisto” aǔ en la literaturaj notoj kiujn en la laboroj de la redakcioj ĉiuj eltiras el la bonvolo de la direktoroj, ŝi faris al si mondon, altan mondon, specon de plej rafinita rondo, ĉirkaǔita de senmakulaĵoj, kvazaǔ intelektan Eldoradon, kapelon el porfiro kaj oro, starigitan meze de la senorda amaso de la ĉefurbo kaj de la medio de la burokratoj, metiistoj kaj plebo, kie nur koincidas tre malmultaj selektitoj ―hazarde ŝiaj preferatoj! ―vestitaj kun eleganto ekskvizita, ridetante ekskvizite, en atmosfero de ekskvizitecoj. “Nia glora pensulo Z”, “la altega poeto B”, “Ñ, tiu nelaciĝebla ministo en la profundaj orovejnoj de nia historia patrio”, “X, la mirinda artisto de Tripiedoj Lesbaj”, pri kiu nia granda kritikisto M estas dirinta ke li estas sensuala, senriproĉa kaj dekokjarcenteca”, aǔ la ekaperoj kiujn ĉiuposttagmeze iu bardo forgesita landinterne kun publika posteno, faras en ĵurnaleton, bedaǔrante “la tristan markizinon forestantan” de lia vivo “modesta kaj provincana”  ―unu hamako, unu beko-kruĉo kaj aro de literaturaj projektoj...

            El tiuj kelkaj elstaruloj kaj el tiuj multaj difektoj, el tiu knedaĵo da koto kaj larmoj, ŝi estigis universon, altan ĥoron de potencoj kiu – ĉiusemajne dum somero kaj ĉiun dekan tagon en vintro, se la maljuna mulo de la poŝtservo ne pereas kun sia lirika ŝarĝo en kotejo – venas por kanti al ŝia animo miraklon de beleco, de feliĉoj tre delikataj kaj de foraj gloraj pompoj en urbo grandega, kie troviĝas ĉiuhoraj kinejoj, plenorkestraj spektakloj, miloj da aǔtomobiloj kaj altaj literaturaj rondoj.

            Kaj levante la okulojn lacajn pro la legado kaj la kapon kvazaǔ vakuan, ŝi rigardadis al la vilaĝo kun ĝiaj stratetoj plej malrektaj, kaj ĝiaj domoj plej humilaj kaj ĝia lumo vulgara kaj malagrabla.

III
            Sed kiu virina inklino ne individuiĝas!

                Nomo, nomo nova, prestiĝigita – laǔ la kritikisto Churruca – per ĉiuj donacoj de juneco, inteligenteco kaj eǔritmo, J. P. Soto-Longo, trudiĝas al la menso de Flor unike, definitive… Komence aperis la nova subskribo, timide, inter du “socialaj reklamaĵoj” piede de ĉarma soneto laǔdanta fraǔlinon de la najbararo kiu ludadis la pianon senpetaligante “ la harmonian lilion de siaj manoj” kiam li trairis “ la melankolion de l’ sunsubiro”; poste ŝoviĝis en la duan paĝon  prozo  de “eǔritmoj paganaj”, iomete pipra – kiel ŝi agnoskis ridetante – en kiu oni parolis pri la “ pekaj karnoj praaj” de iu sinjorino.


                Flor serĉis en la malnova kaj malaktuala vortaro kiun ŝia paĉjo senzorge gardadis tie supre de iu ŝranko; bonŝance ĝi atingis ĝis Ll kaj kvankam ŝi legis kaj re-legis la du vokablojn en ĉiuj iliaj signifoj, kaj fine komprenis neniom kiel komence, la sandviĉo de la du adjektivoj de pano kun viando enmeze ŝajnis al ŝi delica.

                Kelkajn tagojn poste, en triaklasa revueto, ŝi legis belegan soneton de J. P. Soto-Longo en kiu ĉi lasta, disdegnema kaj “el la altoj de la zenita soklo de mia verso”, aludis al  enviemulo kiu al li ĵetis “ perversan frenezon”, konsilante al li, interalie, celumi al alia direkto ĉar li estis absolute “ kovrita per blankaj rozoj”.

            Ek de tiam, Soto-Longo “estis trudinta sin”. Fakte, trudis sin en ĉiu tago kreita de Dio  io de Soto-Longo en ĉiuj tipografiaj formoj prezentitaj de la presejoj: pluvegis versoj, diskursoj, prozoj ĉizitaj, lirikaj paĝoj kaj eĉ intimaj sciigoj de Soto-Longo kun ties kor-amikinoj...

                Kaj kiam iutage, malfermante revuon kun ĉiama avido,  Flor trovis la foton de Soto-Longo super la neevitebla soneto, ŝi preskaǔ elpuŝis krion: jes, temis pri li: ne ekzakte kiel ŝi lin imagis, ĉar ĉi tiu ne ŝajnis blonda; la longa hararo krispa, ĝuste tiel!, iometete krispa; tro krispa, vere... difektoj de la fotisto aǔ de la denseco de la tipografiaj tonoj estis donintaj al la larĝa vizaĝo kaj al la granda kapo je vasta frunto pezan aspekton; sed la revemaj okuloj havis ion enpensan kaj asketan kion vane kontraǔdiris tiu floro en la buton-truo de la tute nova ĵaketo.

-          ¡Lia  foto! – ŝi diris al si mem enpense.
-           
 Kaj poste, legante pliajn kaj pliajn versojn, ŝi imagis lin en tiu medio de enamiĝoj kaj konkeroj antaǔ la koketado de liaj admirantinoj, tiuj “kor-amikinoj” de liaj “paŝtistinetoj emociaj” kiuj foje estis  “ legendaj princinetoj el Rejno” kaj foje “blondaj kaj palaj” kaj alifoje “alabastraj kaj pasi-amaj” ¡sed ĉiuj absolute blondaj! al kiuj la kompatinda Flor , tiom bruna, tiom tropika kaj tiom fervora, sentis sekretan antipation…

Ŝi peroksidis sian hararon, kvankam ŝia paĉjo furioziĝis. Ŝi pasigadis tutajn tagojn, en la parokisma domo, legante ekzotajn romanojn, sopirante kia “disreviĝintino” de Loti, aǔ kia la bedaǔrinda Grizelda enfermita en la turo, aǔ la heroinoj de la fora lando kiun ŝi amis kune kun Judith Gautier, tiu Ĉinlando de la lakoj, la grandaj ibisoj kaj la mandareninoj kun piedoj “neeblaj”. Ŝi izolis sin el la ordinaraj rilatoj, kaj post malpli ol unu monato ŝi estis doĝ-edzino, musmée, bretona fiŝistino, turka grand-damo aǔ edzino  malfeliĉa…

Vi nur estas stultulino! – rimarkigis ŝia fratino Inés, kiu posedis bonan sencon. Tiom bonan, ke ŝi edziniĝis al juna terkulturisto el la  ĉirkaǔaĵo, riĉa, edukita, el bonega familio,  kiun malestimeme Flor estis rifuzinta, konsiderante lin “agrabla terpom-semisto”.  
     
Ververe, Flor estis junulino simpla, bonkora, ŝi nur estis malsana. Kaj ŝi tiom malgraviĝis, ŝi iĝis tiom magra kaj tiom pala, tiel sopiris por iri al Karakas, ke okaze de iu negoc-vojaĝo ŝia patro ŝin alportis kun si.

Fine ŝi estis iranta al la moderna Babelo, fine ŝi estis realiganta sian idealon: en la luma fono de la mir-urbo, aperantis vizaĝo vasta, senbarba, la larĝa frunto ege inteligenta, la longa hararo krispa, distaǔzita de la revemaj poetoj...

Kaj la frakaso de la feraj bufroj kaj la anhelado de la lokomotivo kiu ŝin trenadis kia milda monstro al la radianta urbo, ŝajnis diri al ŝia eta koro: sotolongo, sotolongo, sotolongo...

IV


Ŝi alvenis iun septembran posttagmezon, pluvan, ĉe la nokto-falo. Ŝi falis en la brakojn kaj lipojn de iuj kuzinoj malriĉaj, sed kun influaj konatoj. Ŝi iradis al la kinejoj;  promenadis aǔtomobile; vizitis la Elipsan Salonon, la Panteonon, la  Bolivaran  Muzeon, kaj laciĝis grimpante
la ŝtuparojn de la Kalvario; ŝi legis siajn preferatajn ĵurnalojn ankoraǔ kun freŝa inko... Kaj ŝi adoris Bertini. (1)

Ĉio estis gaja, feliĉa, kiel balancita en unu ondo eleganta kaj facila kiu fluis de la montro-tabloj de la vendejoj al la sidiloj de la aǔto, al la luksaĵoj de la hotelo, al la sid-loko de la teatroj aǔ al la splenda privata dam-ĉambro en la konfitejo en modo, inter personoj afablaj, elegantaj, bon-manieraj; tumulto de tramoj, fiakroj; belegaj posttagmezoj en la longa Decembra Promenejo; la trajnoj, la bruo, la plezurega vivo de la granda urbo... Tamen, ĝenis ŝin ia nedifinebla io en la rigardoj.

Ŝi estis demandinta al siaj kuzinoj pri la beletristoj; ili faris grimaceton ―prozaj animoj!, ŝi pensis―. Ili ne sciis; ili nur konis tri aǔ kvar. La junuloj kiuj ilin vizitadis montris al ŝi kelkajn pliajn: la pensulon Z, maloftega okazaĵo! inter rondo de amikoj en la Plazo Bolívar; ie tie sur loĝio, apud iuj sinjorinoj, ŝi vidis ondi la grizan hararon de la poeto B; Ñ, la historiiston, dum pasis veturilo, kun la vizaĝo livida, malsana, tenantan siajn okulvitrojn kvazaǔ li estus eligonta la okulojn per la fingroj; la gloran X, jam lastmomente, ili montris al ŝi ĉe la elirejo de la Kapitolo, rafinitan, mincan, nervozan,
____________________________________
[1] Francesca Bertini (11.04.1892-13.10.1985), itala aktorino teatra kaj  kina.

antaǔirantan senartikitan fortikan junulon kretenvizaĝan, kiu ŝajnis  ne povi elteni la kapon… Kaj alian posttagmezon, ĉe la pordoj de iu tipografio, kun rulo da paperoj sub la brako, la kritikisto M ekpaŝis  kun senmovaj brakoj, piedirante kvazaǔ li dancus… Ĉiujn aǔ preskaǔ ĉiujn ŝi renkontis unuafoje. Kiel trompis la fotografaĵoj! Sed kiam ŝi demandis, timide: ¿Kaj Soto-Longo, J. P. Soto-Longo, la poeto?, ili respondis al ŝi kun sama svaga grimaco… ili ne scias, ne konas lin, ĉu vi estas certa ke li venas de ĉi tie?

―Kompreneble; tute certa: mi legis tion en la ĉefaj ĵurnaloj, ĉu vi ne konas lin, sinjoro Pérez?

―Ha, jes ―respondis sinjoro Pérez-Gudiño, feblulo orienta kaj donjuaneska, iaspeca grefto de poeto kaj studento, ŝajne elpelante tiun rememoron el iu angulo rezervita de sia memoro.

―Jes, Soto-Lon... Soto-Longo P. Sotolon; ĝuste li! iu “oraĵisto” kiu verkas versojn; tre malbonajn, cetere. Vi volis koni lin? Ne valoras la penon, fraǔlino…! Mi alportos al vi ion mian, kiun mi aperigis en “La Revuo…”!

Ŝi silentis. Ŝia virina diskretemo sugestis al ŝi ke tiu estis unu el tiuj “enviemuloj” kiujn li tiom noble malestimadis. Ŝi jam ekrimarkadis la ĝustan proporcion de la aferoj, la falsecon de iuj teniĝoj, la et-animan supraĵon de certaj fasadoj, la gipson fridan kaj palan de la luksoj kaj la tapiŝon faden-montran kaj la kurtenojn polvoplenajn. La dekoracio fatale ekperdis siajn kolorojn antaǔ ŝiaj okuloj, kaj en la nedaǔraj momentoj da ripozo, kiam ŝi revenadis el iu kunveno aǔ el promenado, ŝin premis ĝenaĵo, iu nostalgio de neniaĵo, obtuza doloro en la memestimo vidante sin nerimarkata, tiom etbela kaj tiom senbrila inter hom-amaso kiu ne prenis ŝin en konsideron; ŝin, kiu  tie en la vilaĝo ĉiam eliris el la meso dimanĉe meze de murmurado kaj de ondo da komentoj!

Ŝi konsolis sin pensante ke sendube la socia grupo en kiun hazarde ŝi estis alfalinta ne laǔas la postulojn de “ŝia idealo”,  kaj ke tiu juna poeto je talento, identeco kaj perspektivo, flugas pli alte, en la sferoj mondumaj kaj beletraj de la ĉefurbo kies ekziston ŝi antaǔsentis ekster la rondo de siaj kuzinoj kaj de la hejma aristokrataro de la hotelo.

 Tie, en tiu atmosfero de rafiniteco, kun sia eterna floro en la roverso de la perfekta vesto, delikate deklamante la glatajn poemojn glorajn, li certe troviĝis absorbita kaj nescia pri la brua vulgareco media. Nun ŝi ne vidadis lin kiel disde la vilaĝo, figurantan ĉie en stratoj kaj teatroj, ne; la vasta vizaĝo, la  larĝega frunto, la longa hararo krispa, estis tiuj de estetikulo soleca, apartiĝinta, fiera. Kiom malfacila por la eta provincanino ali-loka koni lin de proksime kaj esti en rilatoj kun li! Tiu ideo malamindigis al si la homojn ĉirkaǔ si; kaj ŝi estus volinta foriri ―spite al la penado de siaj kuzinoj― se ne retenus ŝin la idealo vidi lin, kvankam de malproksime en la antaǔloĝio de iu teatro, inter liaj damoj blondaj, tre elegantaj, aǔ laǔ la Avenuo de la Paradiso, sinkinta en la kusenojn de granda aǔtomobilo griza…

Ah, kiel divenas koro enamiĝinta!La versoj de tiu semajno parolis pri reganta spleno kaj pri la laco de neeblaj amoj... Kompreneble! Ĉi frenezaj vininoj el ĉi tie!  “Neeblaj…” Stultega poeto! Se li scius pri la rezervo de amo, de admiro kaj de tenero kiu perturbis kaj paligis ŝin je la nura ideo trovi lin kaj sin senti tiom eta kaj sensignifa kun ĉiuj siaj zorgoj de amantino!

Kaj ŝi tiam vidadis angorplene ke proksimiĝis la horo foriri…

V

            La lasta posttagmezo en la hotelo estis je tristeco monotona kaj neeltenebla. Estis pluvinta, kaj kune en la salono, kuzinoj kaj amikinoj ―la grupeto kiu iradis ĉien kun ili kaj tenadis en senpaǔza movo la neelĉerpeblan monujon de ŝia paĉjo― ŝi ekludis unu valson tiom malnovan kiom la piano.

            ―Kian rememoron vi forportas el Karakas, mia kara? ―demandis unu el ili...

            ―Speciala...? ¡Neniun! ―Ŝi ripostis kun amara rideto―. Kaj ŝi lasis pendanta la melodion.

            Ili vespermanĝis, interfamilie, kaj nokte al la teatro, malgraǔ la malbona vetero. Preskaǔ neniu; la filmo teda; la valso de la orkestro desperigis de enuo.

         Jam estis finiĝanta la naǔzo de tiu nokto en la famili-ĉambro de iu kafejo ―ŝi oscedadis nerimarkate malantaǔ la ventumilo― kiam subite, tra la ekranego, ŝi aǔdis voĉojn kaj unu nomo ŝokis ŝin; li, fine!

            ―Kaj tenu klara ke mi estas la poeto Johano Petro Soto-Longo, kaj ke mi ne pagas tion ĉi ĉar mi ne volas!

            Tiu estis voĉo acida, ebriula, al kiu alia voĉo, tiu de la kelnero, disdegno-plena, respondis furioza:

            ―Nur ruza drinkulo vi estas, kiu vivas kredite drinkante por kaǔzi bruegon... Ĉifoje mi ne plu toleros!

            Okazis fiparola kverelo kiu devigis ilin diskrete ekstari, prepariĝante por foriri, dum ŝia paĉio pagis.

         Kaj ĉe la eliro, en la tuta zono lumo-plena de la konfitejo, puŝate de la policano, elbuŝante hontindajn ekskuzojn, laǔtvoĉe invokante sian titolon de altega poeto, sen ia floro en la buton-truo de la vesto eluzita kaj malpura kaj kun grasa kolumo, portante ĉapelon plat-prematan sur longa krineca hararo, komplete ebria, tute fia, tute malnobla, paŝis la idealo de Flor, tenata fera-mane de la ĝendarmoj, ruliĝante skue-salte kvazaǔ vere li surpaŝus la moralan deklivon de sia vivo.
            Ŝi fermis siajn okulojn, kadavre pala.

            ―Ĉu vi timiĝis, mia kara?

            ―Jes; treege ―ŝi ripostis sufokiĝante de emocio.

            Kaj tiun nokton, en la soleco de ŝia ĉambro,  dum ŝia vizaĝo premis la kusenojn, tiu acida aflikto fandiĝis silente, malrapide, samkiel la senmakulaj neĝoj, kiuj venas disde la poluso al la varmaj akvoj sudaj, sinkas kaj malaperas solviĝintaj por ĉiam...


VI

            Brakumoj, kisoj, poŝtukoj svingataj, du akutaj fajfoj kaj la nokto de unu tunelo. Pliafoje la suno, la aero kaj la forir-nocio. Sub la brumoj, ĉe la flanko de monteto kiu preskaǔ ne vidiĝas, postrestas, kia lasta vizio de suker-kanaj plantacioj kaj de akvoj kiuj kantas laǔ la krutaj deklivoj, la urbo de las mortintaj idealoj, la iluzia Karakas...

            Flor havas la okulojn plenaj de larmoj.

            ―Ĉu vi ploras, stultulineto?

―Ne, pacjo; estas la fumo; kaj iom da karbo eniris en miajn okulojn...!

___________________

                    El la hispana esperantigis: Andrés Turrisi


José Rafael POCATERRA,  18.12.1889 – 18.04.1955. Venezuela romanisto, rakont-verkisto kaj politikisto. Li naskiĝis en Valencio (Ŝtato Karabobo) kaj mortis en Montreal (Kanado).

No comments: